Strona główna >> Aktualności >> E-MAIL: Czy kocioł na paliwa stałe można zamontować w układzie zamkniętym?

Dzień dobry!

W moim domu mam instalację centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, która oczywiście pracuje w układzie zamkniętym. Chciałbym kupić kocioł, w którym mógłbym spalić drewno i inne pozostałości z przydomowej działki w okresach przejściowych. Czy i w jaki sposób moglibyście zamontować mi taki piec?

Pozdrawiam, W.L.

 

Zgodnie z polskim prawem Norma PN-B-02414:1999 i europejskim EN 12828 (2003) kotły na paliwa stałe do 300kW, takie jak węgiel, drewno, mogą pracować w układach otwartych lub zamkniętych, po spełnieniu określonych warunków odnośnie odprowadzenia nadmiaru ciepła.

Układ otwarty

Poniżej zamieszczam ilustrację z cennika Ferro 2012 (cały asortyment grupy Ferro dostępny w naszym sklepie), na której przedstawiony jest schemat instalacji z układem otwartym. Widać na nim dodatkowe opcjonalne zabezpieczenie (3) poprzez zawór upustowy bezpieczeństwa z automatycznym dopełnieniem.

weberman układ otwarty z zabezpieczeniem

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zestaw pompowy (4) z grawitacyjnym zaworem różnicowym. Zabezpiecza on instalację, tworząc by-pass pompy w przypadku braku zasilania elektrycznego.

Niestety nie da się stworzyć takiego układu w przypadku większości kotłów gazowych. Chyba, że ktoś posiada kocioł gazowy z palnikiem żeliwnym typu Niedźwiedź Saunier Duval mogącego pracować w układach otwartych.

Połączenie układu otwartego z układem zamkniętym – wymiennik płytowy.

Częstym i bezpiecznym sposobem połączenia układu otwartego z zamkniętym jest montaż wymiennika płytowego. Poniżej schemat takiej instalacji.

weberman instalacja łącząca układ zamknięty z otwartym

Instalacja taka może działać w sposób automatyczny. Rozpalenie w kotle węglowym może powodować automatyczne wyłączenie kotła gazowego, a wygasanie na palenisku ponowne jego załączenie. Nie ma ryzyka wybuchu kotła w przypadku zaniku elektryczności. Nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń kotła węglowego, więc nie ma ryzyka ich awarii. Układ po stronie kotła gazowego można dowolnie modyfikować dostosowując do własnych potrzeb. Zamiast kotła węglowego można zastosować kominek z płaszczem wodnym.

Układ zamknięty

Jak wspomniałem na początku kotły na paliwa stałe można montować również bezpośrednio w układach zamkniętych. Należy jednak spełnić następujące warunki wynikające z obowiązujących norm. Instalacja taka powinna posiadać zabezpieczenie obejmujące m.in.:

  • odpowiedni zawór bezpieczeństwa – umieszczony bezpośrednio na górnej części kotła lub na przewodzie odprowadzającym wodę grzewczą z kotła przed armaturą odcinającą;
  • przewód dopływowy oraz przewód odpływowy – chłodnica;
  • naczynie wzbiorcze przeponowe, odpowiednio dobrane do wielkości zładu wody grzewczej;
  • zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej;
  • zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody;

Przykładowy schemat instalacji układu zamkniętego z katalogu firmy Caleffi produkującej zabezpieczenia termiczne.

zabezpieczenia kotła na paliwa stałe w układzie zamkniętym

oznaczenia schematu

Poniżej fragmenty normy.

Norma PN-B-02414:1999 mówi, że: „Każdy z wyżej wymienionych elementów powinien być prawidłowo dobrany i zamontowany. Woda w instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym powinna mieć temperaturę nieprzekraczającą 100′C i nie powinna być pobierana z instalacji…”

„…Na przewodzie łączącym przestrzeń wodną kotła lub wymiennika ciepła z króćcem dopływowym zaworu bezpieczeństwa nie dopuszcza się żadnego zmniejszenia powierzchni przekroju wewnętrznego ani nie może być na nim zamontowana armatura odcinająca.

Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa powinno spełniać wymagania normy, przy czym wykonanie przewodu odprowadzającego musi umożliwiać obsłudze obserwację szczelności zaworu.

Zawór bezpieczeństwa powinien być tak nastawiony, aby ciśnienie początku otwarcia było równe dopuszczalnemu ciśnieniu w naczyniu wzbiorczym, z uwzględnieniem różnicy rzędnych między naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa, a ciśnienie zamknięcia nie było mniejsze niż 80% ciśnienia początku otwarcia. Zawór bezpieczeństwa powinien być zaplombowany…”

Instalacja powinna być wyposażona w urządzenia informujące o aktualnym stanie medium grzewczego, tzn. temperatury zasilania i powrotu kotła oraz ciśnienia roboczego. Dodatkowo jeśli kocioł jest wyposażony w zawór mieszający czterodrogowy wymagany jest pomiar temperatury wody grzewczej za zaworem.

W instalacji pompowej z pompą obiegową na powrocie zaleca się podłączenie naczynia wzbiorczego po stronie ssawnej pompy. Dopuszcza się inne miejsca podłączenia naczynia pod warunkiem:

  • zabezpieczenia naczynia przed wpływem wysokiej temperatury wody instalacyjnej,
  • zapewnienia podczas pracy pompy obiegowej niewystępowania w żadnym punkcie instalacji ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne…”.

Materiały źródłowe:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania.”
  • Schematy instalacji: cennik Ferro 2012