Strona główna >> Aktualności >> Montaż przyłacza gazowego do budynku

WEBA Skrzynka gazomierza

Jeżeli budujemy dom lub mamy okazję przyłączyć się do instalacji gazu ziemnego GZ-50 musimy przejść przez kilka etapów. Dokładnie są one opisane na stronie PGNiG, poniżej przedstawiam je w skrócie :

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Obowiązkowym załącznikiem będzie aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.

W przypadku nowych domów dodatkowo należy określić termin rozpoczęcia dostaw gazu. Wniosek może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta. W celach informacyjnych wniosek taki można złożyć nawet gdy nie posiadamy prawa do nieruchomości zaznaczając odpowiednią opcję.

Odpowiedź na wniosek otrzymujemy w przeciągu 21 dni z terminem ważności nie krótszym niż 30 dni.

2. Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

W warunkach przyłączenia dokładnie określone będzie:

  • miejsce przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametry techniczne,
  • parametry techniczne przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego, moc przyłączeniowa,
  • wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania,
  • miejsce rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.

Negatywne rozpatrzenie wniosku oznacza brak możliwości przyłączenia do sieci.

3. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Wniosek możemy zanieść osobiście lub wysłać pocztą.

Jeżeli nie jesteśmy Klientem powinniśmy załączyć Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzona kopia – jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

4. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych. W umowie będą:

  • prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
  • termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

5. Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

W celu uproszczenia procedur PGNiG oferuje zawarcie umowy kompleksowej. Gwarantuje ona Klientowi niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej i po zakończeniu budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

6. Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej.

Klient zgodnie z projektem i warunkami technicznymi oraz obowiązującym pozwoleniem na budowę może rozpocząć montaż instalacji. Przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego, realizuje budowę instalacji gazowej, w tym montaż odbiorników paliwa gazowego, szafek na kurek główny i układ pomiarowy np. gazomierz.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

7. Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest przedłożenie oświadczenia: Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i  uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę gazownictwa.

Wymagany jest również podłączony odbiornik, kocioł lub kuchenka gazowa.

Fotografie pochodzą z katalogu produktów firmy WEBA www.weba.com.pl